top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden GLR BV

Art. 1   - Hierna gebruikte terminologie betekent :

              - GLR : GLR BV, gevestigd te 1930 Nossegem aan de Walenweg 95 met inschrijving in het HR van Brussel onder nr. 663.480

              - Opdrachtgever : Bedrijf of persoon aan wie GLR een offerte of voorstel voorlegt, of die goederen of diensten aankoopt van GLR.

 

Art. 2   - Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op elke contractuele overeenkomst waarin GLR partij is en omkaderen elke handelsdaad door laatstgenoemde gesteld. Met zijn schriftelijke bestelling verklaart de opdrachtgever ze dan ook te kennen en te aanvaarden zonder enig voorbehoud.

Contractuele voorwaarden, opgenomen in de bestelbon van de opdrachtgever, gebaseerd op offertes van GLR die geregeld zijn door onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk door GLR uitdrukkelijk aanvaard.

Mocht één van de hiernavolgende bepalingen strijdig zijn met een bepaling uit de specifieke door GLR aangegane overeenkomst dan is de specifieke bepaling uit de overeenkomst geldig en van toepassing.

 

Art 3    - Alle offertes en aanbiedingen zijn enkel en alleen informatief en kunnen dan ook niet als bindend beschouwd worden, tenzij deze offertes door GLR en de opdrachtgever uitdrukkelijk en handgeschreven “voor akkoord” ondertekend werden. Prijzen worden steeds vermeld exclusief BTW.

 

Art. 4   - Alle goederen reizen volledig en altijd op risico van de opdrachtgever, zelfs bij franco verzending. De kosten van het transport van de goederen worden steeds gedragen door de opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijk anders werd overeengekomen tussen GLR en de opdrachtgever.

 

Art. 5   - De voorlopige aanvaarding van de goederen en diensten geleverd door GLR vindt plaats binnen de 48 uren na levering, zoniet wordt zij verondersteld te zijn gebeurd. Alle weigeringen, klachten of opmerkingen dienen toe te komen bij GLR, per aangetekend schrijven, binnen 8 dagen na uitvoering van een levering of prestatie, zelfs als deze als onderdeel van een totaalproject kan beschouwd worden. Na afloop van deze termijn worden de goederen en diensten verondersteld definitief te zijn aanvaard.

 

Art. 6   - Alle facturen dienen contant en zonder korting betaald te worden op de vervaldag op de factuur vermeld. Prijzen worden steeds vermeld exclusief BTW.

 

Art. 7   - Facturen die niet betaald werden op de vervaldag, worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, conform de Wet van onderworpen aan een nalatigheidsinterest berekend op basis van referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank en dit vanaf factuurdatum.

 

Art. 8   - Conform de Wet zal bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag bovendien, als schadeloosstelling, het factuurbedrag forfaitair verhoogd worden met 15 % van de hoofdsom, met een minimum van 50 €, zonder afstand van recht op vergoeding van werkelijke kosten, uitgaven en schadevergoedingen die het gevolg zijn van de niet-betaling. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten 1 % per maand de eventuele invorderbare procedurekosten en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

 

Art. 9    - Door het niet-betalen van één der facturen op de vervaldag worden alle schuldvorderingen van GLR op dezelfde opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en kan GLR, naar eigen goeddunken, de uitvoering van lopende overeenkomsten opschorten en geheel of gedeeltelijk verbreken lastens de opdrachtgever.

 

Art. 10 - Het aanvaarden van wissels of andere betalingsdocumenten zal nooit als schuldhernieuwing beschouwd worden. Alle onderliggende verplichtingen blijven gelden. Bank- en verdisconteringskosten zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.

 

Art. 11 - Alle aan de opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van GLR tot na volledige betaling van de facturen. Het risico betreffende de aan de opdrachtgever geleverde goederen of diensten, ligt vanaf de levering bij de opdrachtgever, rekening houdende met de bepalingen van artikel 4.

 

Art. 12 - Tenzij uitdrukkelijk vermeld en gezamenlijk goedgekeurd in de contractuele overeenkomst, gelden leverings- en uitvoeringstermijnen steeds als benaderend en zijn ze niet bindend.
Te late leveringen of uitvoeringen kunnen geen aanleiding geven tot annulatie, schadevergoeding of terugbetaling. Leveringen van goederen of diensten door derden, zelfs mits onze tussenkomst, vallen buiten de aansprakelijkheid van GLR.

 

Art. 13 - Bij annulering door de opdrachtgever van een bestelling, of bij verbreking door GLR lastens de opdrachtgever, blijven alle werkelijk gemaakte kosten en uitgaven ter uitvoering van de bestelling, alsook alle annuleringskosten en -uitgaven voor toeleveringscontracten aan GLR, door de opdrachtgever verschuldigd aan GLR. Deze kosten bedragen forfaitair minimum 25 % van de totale contractprijs, tenzij GLR kan bewijzen dat de kosten, uitgaven of schadevergoedingen groter zijn dan dit minimum.

 

Art. 14 - De vaststelling van eventuele gebreken aan een gedeelte van de geleverde goederen of diensten geeft de opdrachtgever niet het recht de gehele partij te weigeren. Deze gebreken dienen, conform art. 5, per aangetekende brief te worden gemeld, binnen de 8 dagen na ontvangst van de geleverde goederen en/of diensten.

 

Art. 15 - Verborgen gebreken aan geleverde goederen of diensten, die het geëigende gebruik ervan of de veiligheid sterk beïnvloeden, zullen door GLR hersteld worden, gedurende een garantieperiode van 3 maanden vanaf levering, uitgezonderd de gebreken of beschadigingen die het gevolg zijn van een vreemde oorzaak.

 

Art. 16 - Indien gebreken conform artikel 15 ontdekt worden, dan zal de opdrachtgever GLR hiervan binnen de 8 dagen op de hoogte stellen per aangetekend schrijven. GLR zal de gebreken herstellen binnen een redelijke termijn. Indien, omwille van veiligheids- of andere dringende redenen, onmiddellijk herstel noodzakelijk is, dan zal de opdrachtgever GLR hiervan op de hoogte stellen en een voorstel overhandigen aan GLR betreffende de kostprijs voor herstelling op eigen risico door de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangestelde derde. Slechts na geschreven goedkeuring van GLR met de voorgestelde kostprijs, kunnen de herstellin gen door de opdrachtgever uitgevoerd worden op kosten van GLR.

 

Art. 17 - GLR is niet aansprakelijk voor de tekeningen, schema’s, montage- of gebruiksaanwijzingen of technische plannen die de levering van goederen en diensten begeleiden. Zij worden slechts ten informatieve titel verschaft op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever

 

Art. 18 - GLR is niet aansprakelijk voor indirecte schade. De professionele aansprakelijkheid van GLR voor directe schade is steeds gelimiteerd tot 50 % van de totale contractprijs, met een maximum van 1.000 €.

 

Art. 19 - Het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen zullen beslecht worden door de Brusselse rechtbanken en door het vredegerecht van Zaventem.

bottom of page