top of page

WAARBORGVOORWAARDEN

Art. 1 - In geval van beroep op waarborg noteert de verantwoordelijke dienst na verkoop de vaststellingen en werkzaamheden op het servicerapport Werk- en verplaatsingskosten bedragen 45,00 € / uur Verplaatsingskosten 0,75 € / km.

De aanvrager verbindt zich er toe de werk- en verplaatsingskosten kosten te vergoeden, alsook de gebruikte materialen ter herstelling en/of vervanging op de werf, indien de materialen waarvoor waarborg ingeroepen werd, buiten de waarborgvoorwaarden vallen zoals hierna beschreven.

Rolluiken - Zonwering

 

Art. 2 - De geleverde goederen dienen binnen de 5 dagen na leveringsdatum gecontroleerd te worden op afmetingen, volledige uitvoering en afwerking. Na deze termijn vervalt in ieder geval de aansprakelijkheid voor eventuele later vastgestelde beschadigingen, krassen, deuken, lakfouten en foutieve afmetingen. De aansprakelijkheid vervalt in ieder geval bij beschadigingen ten gevolge van het gebruik van het rolluik.

 

Art. 3 - De aansprakelijkheid vervalt bij vaststelling van beschadigingen tijdens of na het eigen vervoer door de koper, zij het naar zijn ateliers of werkplaatsen, zij het van zijn ateliers of werkplaatsen naar de werf.

 

Art. 4 - De vaststelling van zichtbare, of onzichtbare gebreken/ of beschadiging (en) aan geleverde goederen moeten aan de firma GLR voor de plaatsing of montage gemeld worden. De aansprakelijkheid vervalt in het algemeen tijdens en na de plaatsing.

Art. 5 - De plaatsing dient uitsluitend te gebeuren volgens de montagehandleiding van de firma GLR. De waarborg vervalt indien er vastgesteld wordt dat een andere installatiemethode gebruikt werd dan deze welke door de firma GLR voorgeschreven is.

 

Art. 6 - De waarborg van de firma GLR vervalt indien delen, onderdelen, stukken of aanverwanten aangewend worden die niet door de firma GLR werden verkocht, zelfs indien het een merk betreft die eveneens in het verkoopprogramma van GLR is opgenomen.

 

Art. 7 - De aansprakelijkheid vervalt indien de installatie door een derde partij werd uitgevoerd, behalve indien de koper een sluitend bewijs kan leveren dat er een technische fout bij de fabricatie geweest is, fout die niet te wijten kan zijn aan een verkeerde montage of installatie. In geval van montage of installatie door derden vervalt de waarborg automatisch voor wat betreft krassen, deuken en dergelijke.

 

Art. 8 - De firma GLR zal gedeeltelijke betalingen/of provisionele betalingen niet aanvaarden, voor geleverde produkten die geplaatst, in gebruik en operationeel zijn, maar een technisch gebreken zouden kunnen vertonen.

Automatisatie

 

Art. 9– Motoren uit het verkoopgamma van GLR genieten een omruilwaarborg van 5 jaar vanaf factuurdatum. Buiten de waarborg zijn de kosten zoals beschreven in art. 1 ten laste van de koper.

De waarborg geldt niet in volgende gevallen :

- Bij nalatigheid of het niet volgen van de montagehandleiding.

- Bij verkeerde aansluiting van de motor, of plaatsing door niet professionelen of particulieren.

- Bij gebruik van delen, onderdelen, stukken en aanverwanten, die niet conform, of erkend zijn door onze technische afdeling, of die niet gehomologeerd zijn.

- Bij gebruik van delen, onderdelen, stukken en aanverwanten, die wel conform, en erkend zijn door onze technische afdeling, of die gehomologeerd zijn, maar niet tot het verkoopprogramma van GLR behoren.

- Bij gebruik van delen, onderdelen, stukken en aanverwanten, die wel conform, en erkend zijn door onze technische afdeling, of die gehomologeerd zijn, die tot het verkoopprogramma van GLR behoren, maar niet door GLR samengesteld.

- Bij het niet eerbiedigen van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

 

Art.10 - Klachten omtrent de leveringen dienen ons schriftelijk, per fax of post, binnen de 5 dagen na levering te worden medegedeeld. Na deze termijn wordt het materiaal geacht conform te zijn, en kan de firma GLR enkel voor verborgen gebreken of fouten aanspra  kelijk worden gesteld. De verpakkingen van elke zending die de werkplaatsen van GLR verlaten worden zorgvuldig nagezien en gecontroleerd.

 

Art. 11 - Er wordt geen waarborg verleend op delen, onderdelen, toebehoren, stukken en aanverwanten die, op vraag van de koper dienden te worden gelakt in een RAL kleur, die niet in het verkoopprogramma van GLR vermeld wordt.

bottom of page